www.2138z.com

资源篮中还没有资源,赶紧挑选吧!

文言文鉴赏阅读 每日一篇:《昔有人设罝以捕獐》

  一、原文:

  昔有人设罝以捕獐,得而未觉。有行人窃取之,犹念不仁,乃以鲍鱼置罝中而去。本主来,于罝中得鲍鱼,怪之以为神,不敢持归。于是置屋立庙,号为鲍君。后多奉之者,病或有偶愈者,谓有神。积七八年,鲍鱼主过庙下,问其故,人具为说。乃曰:“此是我鲍鱼,何神之有?”于是乃息。

  二、翻译:

  从前有个人设了一个机关要抓獐,机关把獐逮住了,那人还不知道。有过路人私下里偷那只獐,觉得这样子不厚道,于是把鲍鱼装在机关里,把獐偷走了。设机关的人来了,得到了机关里的鲍鱼,非常奇怪以为那是神,不敢把鲍鱼拿回家。于是盖房子盖庙,起了个号叫鲍君。后来供奉鲍君的人多了,有些有病的人偶然痊愈了,就说确实有神存在。过了七八年,鲍鱼的主人路过庙宇,问这是什么原因,有人把原因都告诉了他,那人说:“这是我的鲍鱼,哪来什么神?”于是这件事就平息了。

  三、点评:形存则神存,形谢则神灭也。

2018年高考解析
Copyright ©2003-2018 Phoenix E-Learning Corporation, All Rights Reserved